Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  Indien u gebruik maakt van de diensten van Veiligbackuppen.nl gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Veiligbackuppen.nl is een handelsnaam van DigiService Bernheze, welke staat ingeschreven bij de KVK te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 51683326 (hierna genoemd: Veiligbackuppen.nl). Veiligbackuppen.nl kan op elk moment de onderstaande algemene voorwaarden met of zonder berichtgeving aanpassen. De nieuwste versie, inclusief datum laatste wijziging, van de algemene voorwaarden vindt u op: https://www.veiligbackuppen.nl/alvDeze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met Veiligbackuppen.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het niet naleven van deze algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van het Veiligbackuppen.nl account.B.   Reseller Livedrive™
 1. Veiligbackuppen.nl is reseller van Livedrive (www.livedrive.com). Dit betekent dat Veiligbackuppen.nl als intermediair fungeert voor de diensten van Livedrive. Daarnaast biedt Veiligbackuppen.nl gebruikers ondersteuning bij de door Veiligbackuppen.nl aangeboden diensten.
 2. Gebruiksvoorwaarden van Livedrive. Voor het gebruik van Livedrive producten geldt primair de gebruiksovereenkomst van Livedrive. Deze staan op de site van Livedrive (http://www.livedrive.com/terms-of-use). En vind u ook onderaan deze voorwaarden.
 3. Veiligbackuppen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit het falen of staken van de diensten zoals die door Livedrive worden geboden. Veiligbackuppen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet nakomen van afspraken door Livedrive. Veiligbackuppen.nl zal in geval van calamiteiten of onenigheid er alles aan te doen om als reseller van Livedrive, te bemiddelen met als doel de continuïteit van de Livedrive diensten te laten voortbestaan.
 4. In het geval dat Livedrive haar diensten staakt of haar verplichtingen niet meer kan nakomen, verplicht Veiligbackuppen.nl zich om haar klanten de kosten voor de dienst te restitueren voor het tijdsdeel van de periode waarvoor de klant heeft betaald, maar geen diensten meer ontvangen heeft.
 1. Gebruikersvoorwaarden
 1. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Veiligbackuppen.nl wordt een gebruiker genoemd
 2. Een gebruiker dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 3. Een gebruiker dient een handelingsbevoegd (rechts-) persoon te zijn.
 4. Een gebruiker mag zich niet aanmelden door gebruik te maken van persoonlijke gegevens van derden of door gebruik van fictieve gegevens.
 5. Een gebruiker is ten allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en wachtwoord.
 6. De gebruiker is aansprakelijk voor alle data die geplaatst wordt onder het account (tevens voor andere gebruikers die gebruik maken van hetzelfde account).
 7. Een gebruiker zal, zonder uitdrukkelijke toestemming van Veiligbackuppen.nl, (geen delen van) Veiligbackuppen.nl kopiëren, dupliceren of verkopen.
 8. Een gebruiker zal geen pogingen ondernemen of medewerking verlenen aan activiteiten met als doel het beschadigen of benadelen van Veiligbackuppen.nl en haar gebruikers.
 9. Een gebruiker zal Veiligbackuppen.nl niet gebruiken voor illegale en/of criminele doeleinden.
 10. Een gebruiker dient zich te houden aan de Nederlandse wetgeving.
 1. Betalingsvoorwaarden
 1. Een gebruiker betaalt vooraf per jaar.
 2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W..
 3. Indien de betaling word gestorneerd, wordt het Veiligbackuppen.nl account tijdelijk afgesloten. Zodra het verschuldigde bedrag betaald is, zal het account weer geactiveerd worden. Er kunnen door Veiligbackuppen.nl administratiekosten in rekening worden gebracht.
 4. Het account wordt maximaal één maand geblokkeerd. Indien na een maand nog geen volledige betaling van de verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden wordt het account definitief stopgezet en wordt de nog aanwezige data verwijderd.
 5. Een gebruiker is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor veiligstellen van zijn of haar bestanden en Veiligbackuppen.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid in deze.
 6. Indien een gebruiker in gebreke blijft met de tijdige betaling, is deze van rechtswege in verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
 1. Aanpassen van prijzen en diensten
 1. Veiligbackuppen.nl kan op elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen doorvoeren in haar dienstverlening.
 2. Veiligbackuppen.nl kan elk moment besluiten prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen zullen minimaal één kalendermaand van tevoren per e-mail aangekondigd worden. Tevens zal dit vermeld worden op www.veiligbackuppen.nl.
 3. Veiligbackuppen.nl kan op elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk Veiligbackuppen.nl offline en/of stopzetten.
 4. Indien Veiligbackuppen.nl besluit definitief haar dienstverlening stop te zetten, zal dit minimaal 3 kalendermaanden van tevoren per e-mail aangekondigd worden. Tevens zal dit vermeld worden op www.veiligbackuppen.nl.
 5. U bent ten allen tijde, dus ook na opzegging door Veiligbackuppen.nl, zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) veiligstellen van uw data. Veiligbackuppen.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid in deze.
 1. Opzeggen van het account
 1. Een account kan enkel worden opgezegd worden door degene die bevoegd is het account te gebruiken en die in deze hoedanigheid ook bij Veiligbackuppen.nl bekend is.
 2. Een gebruiker kan op elk moment haar Veiligbackuppen.nl account opzeggen. Dit kan door een mail te sturen naar info@veiligbackuppen.nl . Binnen 24 uur stuurt Veiligbackuppen.nl per e-mail een bevestiging van de opzegging.
 3. Het Veiligbackuppen.nl account wordt 48 uur, na ontvangst van de opzegging, stopgezet en alle data op het account wordt definitief en onherstelbaar verwijderd.
 4. Er vind bij tussentijdse opzegging geen (gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde termijnen plaats.
 5. Een gebruiker is ten allen tijde, dus ook na opzegging, zelf verantwoordelijk voor veiligstellen van haar data. Veiligbackuppen.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid in deze.
 1. Vertrouwelijkheid en eigendomsrechten
 1. Veiligbackuppen.nl kan op geen enkele manier toegang krijgen tot de data geplaatst op het account.
 2. Veiligbackuppen.nl zal nooit het eigendom claimen over de data geplaatst op uw account.
 3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veiligbackuppen.nl is het niet toegestaan materiaal van Veiligbackuppen.nl te gebruiken voor privé of professioneel gebruik.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Veiligbackuppen.nl aanvaart nimmer enige aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens en/of data. De servers van Livedrive zijn beveiligd en Livedrive streeft ernaar de bestanden zo veilig mogelijk op te slaan, maar absolute zekerheid en garantie dat er nóóit een bestand verloren gaat, kan Livedrive en/of Veiligbackuppen.nl niet geven.
 2. Indien Veiligbackuppen.nl aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Veiligbackuppen.nl kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor directe schade.
 4. Veiligbackuppen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Veiligbackuppen.nl is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Veiligbackuppen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen alle vormen van gevolgschade en het verlies van data.
 1. Toepasselijk recht
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Veiligbackuppen.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 1. Slot
 1. Vragen over de algemene voorwaarden? Stuur een e-mail naar info@veiligbackuppen.nl .

Terms of use Livedrive:

Where the context admits: “Livedrive”, “We”, “Our” & “Us” includes Livedrive.com Ltd. of: 8th Floor, 6 New Street Square, London, EC4A 3AQ. United Kingdom. Livedrive is an online storage service that allows Members to store files online, access them remotely, share them with other Livedrive Users and publish them on the Internet.

The services offered by Livedrive include the www.Livedrive.com website and other websites operated by Livedrive (the “Livedrive Websites”), the Livedrive software applications and any other features, content, or applications offered from time to time by Livedrive in connection with the Livedrive Websites (collectively, the “Livedrive Services”).

This Terms of Use Agreement (“Agreement”) sets forth the legally binding terms for your use of the Livedrive Services. By using the Livedrive Services, you agree to be bound by this Agreement, whether you are a “Visitor” (which means that you simply browse the Livedrive Websites) or you are a “Member” (which means that you have registered with Livedrive). The term “User” refers to a Visitor or a Member. You are only authorized to use the Livedrive Services if you agree to abide by all applicable laws and to this Agreement. Please read this Agreement carefully and save it. If you do not agree with it, you should leave the Livedrive Websites and discontinue use of the Livedrive Services immediately. If you wish to become a Member, share data with other Members and make use of the Livedrive Services, you must read this Agreement and indicate your acceptance during the registration process.

Livedrive may modify this Agreement from time to time and such modification shall be effective upon posting by Livedrive on the Livedrive Websites. Livedrive will inform Members by email about such modifications. If you do not agree with such modification you have the right to terminate your membership with Livedrive. You agree to be bound to any changes to this Agreement when you use the Livedrive Services after the modification has been posted for at least one month. It is therefore important that you review this Agreement regularly to ensure you are updated as to any changes.

 1. Use Of The Livedrive Services
  1. Use of and Membership in the Livedrive Services is void where prohibited.
  2. By using the Livedrive Services, you represent and warrant that:
   1. all registration information you submit is truthful and accurate;
   2. you will maintain the accuracy of such information;
   3. you are 18 years of age or older;
   4. your use of the Livedrive Services does not violate any applicable law or regulation;
  3. When you sign up to become a Member, you will also be asked to choose a password. You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password. You agree not to use the account or password of another Member at any time or to disclose your password to any third party. You agree to notify Livedrive immediately if you suspect any unauthorized use of your account or access to your password. You are solely responsible for any and all use of your account.
  4. You will create, maintain and use only one Member account and password on the Livedrive Websites for your use. You will not create multiple Member accounts and passwords for your use on the Livedrive Websites.
  5. You will not use the Livedrive services in any manner which infringes any law or regulation or which infringes the rights of any third party, nor will you authorise or permit any other person to do so.
  6. Without limiting the foregoing, you will not use the Livedrive services for any of the following activities:
   1. criminal or tortuous activity, including child pornography, fraud, trafficking in obscene material, drug dealing, gambling, harassment, stalking, spamming, spimming, sending of viruses or other harmful files, copyright infringement, patent infringement, or theft of trade secrets;
   2. advertising to, or solicitation of, any Member to buy or sell any products or services through the Livedrive Services. You may not transmit any chain letters or junk email to other Members. It is also a violation of these rules to use any information obtained from the Livedrive Services in order to contact, advertise to, solicit, or sell to any Member without their prior explicit consent;
   3. any automated use of the system, such as using scripts to add friends or copy files;
   4. interfering with, disrupting, or creating an undue burden on the Livedrive Services or the networks or services connected to the Livedrive Services;
   5. attempting to impersonate another Member or person;
   6. using the account, username, or password of another Member at any time or disclosing your password to any third party or permitting any third party to access your account;
   7. selling or otherwise transferring your Membership;
   8. using any information obtained from the Livedrive Services in order to harass, abuse, or harm another person;
   9. using the Livedrive Services in a manner inconsistent with any and all applicable laws and regulations;
  7. We shall use our reasonable endeavours to make available to you at all times the Livedrive Services but we shall not, in any event, be liable for interruptions to or unavailability of the Livedrive Services.
  8. Livedrive reserves the right, in its sole discretion, to reject, restrict, suspend, or terminate your access to all or any part of the Livedrive Services at any time, with or without prior notice.

 

 1. Content
  1. Livedrive does not claim any ownership rights in the text, files, images, photos, video, sounds, musical works, works of authorship, or any other materials (collectively, “Content”) that you upload to the Livedrive Services.
  2. You represent and warrant that your uploading any Content to the Livedrive Services does not violate the privacy rights, publicity rights, intellectual property rights (including copyrights), contract rights or any other rights of any person. You agree to pay for all royalties, fees, and any other monies owing any person by reason of any Content uploaded by you to the Livedrive Services.
  3. Without limiting the foregoing, you will not upload any Content to the Livedrive Services which:
   1. is patently offensive or promotes racism, bigotry, hatred or physical harm of any kind against any group or individual;
   2. harasses or advocates harassment of another person;
   3. exploits people in a sexual or violent manner;
   4. contains nudity, violence, or offensive subject matter or contains a link to an adult website;
   5. solicits personal information from anyone under 18;
   6. promotes information that you know is false or misleading or promotes illegal activities or conduct that is abusive, threatening, obscene, defamatory or libellous;
   7. promotes an illegal or unauthorized copy of another person’s copyrighted work, such as providing pirated computer programs or links to them, providing information to circumvent manufacture-installed copy-protect devices, or providing pirated music or links to pirated music files;
   8. involves the transmission of “junk mail,” “chain letters,” or unsolicited mass mailing, instant messaging, “spimming,” or “spamming”;
   9. furthers or promotes any criminal activity or enterprise or provides instructional information about illegal activities including, but not limited to making or buying illegal weapons, violating someone’s privacy, or providing or creating computer viruses;
   10. solicits passwords or personal identifying information for commercial or unlawful purposes from other Users;
   11. involves commercial activities and/or sales without Our prior written consent such as contests, sweepstakes, barter, advertising, or pyramid schemes;
   12. includes a photograph of another person that you have uploaded without that person’s consent;
  4. By using the facilities of the Livedrive Services to make Content available to other Users (“Shared Content”):
   1. you grant to Livedrive a limited license to use, modify, publicly perform, publicly display, reproduce, and distribute your Shared Content on and through the Livedrive Services. The license you grant to Livedrive is non-exclusive, perpetual, fully-paid and royalty-free, sub-licensable, and worldwide;
   2. you represent and warrant that you own the Shared Content or otherwise have the right to grant the license set forth in this section;
  5. Livedrive may delete from the Livedrive Services any Content that in the sole judgment of Livedrive violates this Agreement or which We deem inappropriate.
  6. Livedrive assumes no responsibility for any error, omission, interruption, loss, deletion, defect, theft, destruction or unauthorized access to, or alteration of any Content you upload to the Livedrive Services.
  7. You are solely responsible for the Content that you upload to the Livedrive Services, and any material or information that you transmit to other Members and for your interactions with other Users. Livedrive does not endorse and has no control over the Content. Content is not necessarily reviewed by Livedrive and does not necessarily reflect the opinions or policies of Livedrive. Livedrive makes no warranties, express or implied, as to the Content or to the accuracy and reliability of the Content or any material or information that you transmit to other Members.
  8. Livedrive assumes no responsibility for monitoring the Livedrive Services for inappropriate Content or conduct. If at any time Livedrive chooses, in its sole discretion, to monitor the Livedrive Services, Livedrive nonetheless assumes no responsibility for the Content, no obligation to modify or remove any inappropriate Content, and no responsibility for the conduct of the User uploading any such Content.
  9. The Livedrive Services contain Content of Livedrive (“Livedrive Content”). Livedrive Content is protected by copyright, trade secret and other laws, and Livedrive owns and retains all rights in the Livedrive Content and the Livedrive Services. Livedrive hereby grants you a limited, revocable, non-sub-licensable license to reproduce and display the Livedrive Content (excluding any software code) solely for your personal use in connection with viewing the Livedrive Website and using the Livedrive Services.

 

 1. Copyright Policy
  1. You may not share, distribute, or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information belonging to others without obtaining the prior written consent of the owner of such proprietary rights. It is the policy of Livedrive to terminate Membership privileges of any Member who repeatedly infringes the copyright rights of others upon receipt of prompt notification to Livedrive by the copyright owner or the copyright owner’s legal agent.
  2. Without limiting the foregoing, if you believe that your work has been copied and posted on the Livedrive Services in a way that constitutes copyright infringement, please provide Us with the following information:
   1. an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest;
   2. a description of the copyrighted work that you claim has been infringed;
   3. a description of where the material that you claim is infringing is located on the Livedrive Services;
   4. your address, telephone number, and email address;
   5. a written statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law
   6. a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf.

 

 1. Fees
  1. All charges payable by you for the Livedrive Services shall be in accordance with the scale of charges and rates published from time to time by Us on Our web site, errors and omissions excepted and shall be due and payable in advance of provision of the Livedrive Services.
  2. We reserve the right to alter pricing including ceasing to offer elements of the Livedrive Services free of charge at any time. Livedrive will inform Members by email if the charge for a service is to be altered. You can then decide if you want to continue to use such service. Your continued use of the service after the proposed fee modification has been notified will be considered acceptance of the proposed fee modification.
  3. Payment is due each anniversary month, quarter or year following the date the Livedrive Services were established until closure notice is given in accordance with 6.2. If you choose to pay by credit or debit card you authorise Livedrive to debit your account renewal fees from your card.
  4. All fees for our services are due in advance and your contract will automatically renew on its anniversary month, quarter or year at which point fees for the following month, quarter or year become payable. If you wish to cancel your contract with Livedrive, you must do so in accordance with clauses 6.1 – 6.4 before the renewal of your contract.
  5. If your Membership is terminated in accordance with 6.4, you will be entitled to a pro rata refund based upon the remaining period of prepayment. You will not be entitled to a refund under any other circumstances. Any refund will be issue to the same payment source used for the initial payment.

 

 1. Free Trial Period
  1. Where services are offered on a ‘free trial’ basis payment will be taken for the first month, quarter or year at the commencement of the free trial period.
  2. The renewal date for the contract shall be deemed to be one month, quarter or year following the advertised free trial period.
  3. If you wish to cancel your contract during the free trial period you may do so in accordance with clause 6.2 below.
  4. If you cancel your service during the free trial period you will be entitled to receive a full refund of all fees paid in relation to the service. Any refund will be issue to the same payment source used for the initial payment.
  5. If you do not cancel your service prior to the end of the free trial period the fees for the first month, quarter or year of your service will become due.

 

 1. Term and Termination
  1. This Agreement shall remain in full force and effect while you use the Livedrive Services or are a Member. Even after Membership is terminated, this Agreement will remain in effect.
  2. You may terminate your Membership at any time, for any reason via the Close Account form in the My Account section.
  3. Livedrive may suspend the provision of Livedrive Services to you and/or terminate your Membership without notice to you if you:
   1. fail to pay any sums due to Us as they fall due.
   2. breach any term of this Agreement.
   3. are a company and you go into liquidation or suffer the appointment of an administrator or administrative receiver or enter into a voluntary arrangement with your creditors.
  4. Livedrive reserves the right, in its sole discretion, to suspend the provision of Livedrive Services to you and/or terminate your Membership at any time, without warning.

 

 1. Privacy
  1. Use of the Livedrive Services is also governed by Our Privacy Policy, which is incorporated into this Agreement by this reference.

 

 1. Indemnity
  1. You shall indemnify Us and keep Us indemnified and hold Us harmless from and against any breach by you of this Agreement and any claim brought against Us by a third party resulting from the provision of the Livedrive Services by Us to you and your use of the Livedrive Services including, without limitation, all claims, actions, proceedings, losses, liabilities, damages, costs, expenses (including reasonable legal costs and expenses), howsoever suffered or incurred by Us in consequences of your breach or non-observance of any of the terms of this Agreement including if any Content that you post on the Livedrive Websites or through the Livedrive Services causes Livedrive to be liable to another.

 

 1. Limitation of Liability
  1. Livedrive will not be responsible for any incorrect or inaccurate Content uploaded to the Livedrive Websites or in connection with the Livedrive Services, whether caused by Users of the Livedrive Services or by any of the equipment or programming associated with or utilized in the Livedrive Services.
  2. Livedrive is not responsible for any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, computer online systems, servers or providers, computer equipment, software, failure of any email or players due to technical problems or traffic congestion on the Internet or on any of the Livedrive Services or combination thereof.
  3. Livedrive is not responsible for any error, omission, interruption, loss, deletion, defect, theft, destruction or unauthorized access to, or alteration of any Content you upload to the Livedrive Services.
  4. The Livedrive Website may contain links to other websites. Livedrive is not responsible for the Content, accuracy or opinions expressed on such websites, and such websites are in no way investigated, monitored or checked for accuracy or completeness by Livedrive. Inclusion of any linked website on the Livedrive Services does not imply approval or endorsement of the linked website by Livedrive. When you access these third-party sites, you do so at your own risk. Livedrive takes no responsibility for third party advertisements which are posted on this Livedrive Website or through the Livedrive Services, nor does it take any responsibility for the goods or services provided by its advertisers.
  5. Livedrive is not responsible for the conduct, whether online or offline, of any User of the Livedrive Services.
  6. All conditions, terms, representations and warranties relating to the Livedrive Services supplied under this Agreement, whether imposed by statute or operation of law or otherwise, that are not expressly stated in these terms and conditions including, without limitation, the implied warranty of satisfactory quality and fitness for a particular purpose are hereby excluded to the extent applicable under UK law, subject always to sub clause 8.7.
  7. Nothing in these terms and conditions shall exclude Our liability for death or personal injury resulting from Our negligence.
  8. Our total aggregate liability to you for any claim in contract, tort, negligence or otherwise arising out of or in connection with the provision of the Livedrive Services shall be limited to the charges paid by you in respect of the services which are the subject of any such claim.
  9. In any event no claim shall be brought unless you have notified Us of the claim within one month of it arising.
  10. In no event shall We be liable to you for any loss of business, contracts, profits or anticipated savings or for any other indirect or consequential or economic loss whatsoever.

 

 1. Non-Waiver
  1. Any forbearance or failure by Us to enforce a provision to which you are subject shall not affect Our right to require such performance at any subsequent time, nor shall the waiver or forbearance by Us of any breach of any provisions of the agreement herein be taken to be or held to be a waiver of the provision or provisions itself of themselves.

 

 1. Law
  1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law and you hereby submit to the exclusive jurisdiction of the English courts.

 

 1. Headings
  1. Headings are included in this Agreement for convenience only and shall not affect the construction or interpretation of this Agreement.

 

 1. Entire Agreement
  1. These terms and conditions together with any documents expressly referred to in them, contain the entire Agreement between Us relating to the subject matter covered and supersede any previous Agreements, arrangements, undertakings or proposals, written or oral: between Us in relation to such matters. No oral explanation or oral information given by any party shall alter the interpretation of these terms and conditions. In agreeing to this Agreement, you confirm that you have not relied on any representation other than those expressly stated in this Agreement and you agree that you shall have no remedy in respect of any misrepresentation which has not been made expressly in this Agreement.

Date Last Modified

These Terms of Use were last modified April 28, 2009.

 

 

 

Loading...